شماره تلفنهای داخلی


نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۱۴۷ مورد.
نام ساختماننام محلنام مسئولشماره تلفن داخلی
ساختمان اداریمدیردانشجوییآقای حسینی563
ساختمان ادارینقل وانتقالات و مشمولینآقای خبیری277
ساختمان اداریکارگزینی هیأت علمیخانم فرجی- خانم طالب حقیقی534
ساختمان اداریشبکه آموزشآقای برهمند334
ساختمان اداریمدیرمالیآقای دلگشا328
ساختمان اداریامتحانات و ثبت نمراتآقای دهقانپور-خانم صداقت566
ساختمان اداریروابط عمومیآقای جوادی زاده- خانم ساوه ای488
ساختمان اداریدفترریاستآقای عرفانی نسب338
ساختمان اداریآبدارخانهآقای احمدی337
ساختمان اداریدبیرخانهآقای توانگر-خانم اسدی نوری-خانم احمدنژاد550