شماره تلفنهای داخلی


نمایش 81 تا 90 مورد از کل 145 مورد.
نام ساختماننام محلنام مسئولشماره تلفن داخلی
ساختمان اداریمدیردانشجوییآقای حسینی563
ساختمان ادارینقل وانتقالات و مشمولینآقای خبیری277
ساختمان اداریکارگزینی هیأت علمیخانم فرجی- خانم طالب حقیقی534
ساختمان اداریشبکه آموزشآقای برهمند334
ساختمان اداریمدیرمالیآقای دلگشا328
ساختمان اداریامتحانات و ثبت نمراتآقای دهقانپور-آقای کاشی566
ساختمان اداریروابط عمومیآقای فیروزی488
ساختمان اداریدفترریاستآقای صناعی338
ساختمان اداریآبدارخانهآقای احمدی337
ساختمان اداریدبیرخانهآقای توانگر-خانم اسدی نوری550