شماره تلفنهای داخلی


نمایش 81 تا 90 مورد از کل 145 مورد.
نام ساختماننام محلنام مسئولشماره تلفن داخلی
ساختمان اداریرئیس اداره پژوهش و ارتباط با صنعتآقای تقوی552
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیرئیس دانشکده علوم انسانیدکترشریف مقدسی267
دانشکده فنی ومهندسیرئیس دانشکده فنی مهندسیمهندس فتاحی450
محوطهرستورانپرسنل رستوران502
محوطهرستورانآقای رضایی503
ساختمان اداریرسیدگی اسنادوحقوق دستمزد و برنامه و بودجهآقای نعمتی-آقای معماریان-آقای عرفانی نسب542
ساختمان اداریروابط عمومیآقای فیروزی488
ساختمان اداریریزنمرات و تائیدیه تحصیلیخانم اسفندیاری- خانم سجادی556
دانشکده فنی و مهندسیرییس اداره آموزش دانشکده فنی و مهندسیآقای حاجتی446
ساختمان علوم انسانی وکشاورزیرییس اداره آموزش کشاورزیآقای آمینون240