شماره تلفنهای داخلی


نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۱۴۷ مورد.
نام ساختماننام محلنام مسئولشماره تلفن داخلی
ساختمان اداریدفترمعاونت علمیخانم توسلی331
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیرئیس آموزش علوم انسانیآقای طاووسی268
ساختمان اداریرئیس اداره پژوهشآقای تقوی552
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیرئیس دانشکده علوم انسانیدکترشریف مقدسی267
دانشکده فنی ومهندسیرئیس دانشکده فنی مهندسیمهندس فتاحی450
محوطهرستورانپرسنل رستوران502
محوطهرستورانآقای رضایی503
ساختمان اداریرسیدگی اسنادوحقوق دستمزد و برنامه و بودجهآقای نعمتی-آقای معماریان542
ساختمان اداریروابط عمومیآقای جوادی زاده- خانم ساوه ای488
ساختمان اداریریزنمرات و تائیدیه تحصیلیخانم اسفندیاری- خانم سجادی556