شماره تلفنهای داخلی


نمایش 81 تا 90 مورد از کل 145 مورد.
نام ساختماننام محلنام مسئولشماره تلفن داخلی
محوطهانبارآقای مردانه490
دانشکده فنی و مهندسیآزمایشگاه دیجیتالآقای مستندی436
دانشکده فنی و مهندسیآموزش کارشناسی کاردانی برقآقای مهدوی نژاد412
ساختمان اداریحسابداری اسنادآقای میکائیلی پور-آقای صبوحی561
محوطهشرکت تعاونی مصرف کارکنان واساتیدآقای ناظمی251
ساختمان اداریرسیدگی اسنادوحقوق دستمزد و برنامه و بودجهآقای نعمتی-آقای معماریان-آقای عرفانی نسب542
ساختمان اداریمدیر آموزشیآقای نوری533
محوطهتدارکاتآقای هاشمی- آقای حبیبی- آقای جوادی زاده493
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیگروه معارف اسلامیآقای واثقی256
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیکتابخانهآقای وکیلی-آقای ناظمی214