شماره تلفنهای داخلی


نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۱۴۷ مورد.
نام ساختماننام محلنام مسئولشماره تلفن داخلی
ساختمان فنی مهندسیامورمالی دانشجوییآقای محرق335
ساختمان اداریکارشناس عمرانی و ساختمانیآقای مرادی-آقای سلیمی523
ساختمان اداریفارغ التحصیلان انسانی وکشاورزیآقای مراغی564
محوطهانبارآقای مردانه490
دانشکده فنی و مهندسیآزمایشگاه دیجیتالآقای مستندی436
ساختمان اداریحسابداری اسنادآقای میکائیلی پور-آقای صبوحی561
محوطهمزرعه تحقیقاتیآقای ناظمی342
محوطهشرکت تعاونی مصرف کارکنان واساتیدآقای ناظمی251
ساختمان اداریمدیراداریآقای نایینی529
ساختمان اداریرسیدگی اسنادوحقوق دستمزد و برنامه و بودجهآقای نعمتی-آقای معماریان542