شماره تلفنهای داخلی


نمایش 81 تا 90 مورد از کل 145 مورد.
نام ساختماننام محلنام مسئولشماره تلفن داخلی
دانشکده فنی و مهندسیآموزش پرستاری پراتیکخانم نعمتی435
دانشکده فنی و مهندسیآزمایشگاه دیجیتالآقای مستندی436
دانشکده فنی مهندسیمدیرگروه متالرژیدکترقاسمی439
دانشکده فنی و مهندسیانتشاراتآقای رحمتی440
دانشکده فنی ومهندسیکتابخانه مرجعخانم اعزاز441
دانشکده فنی مهندسیآموزش پرستاریخانم اسحاقی442
دانشکده فنی و مهندسیبسیج اساتیدآقای آقامیری443
دانشکده فنی و مهندسیدفترفرهنگ برادرانآقای سبط احمدی- آقای قاسمی444
محوطهورودوخروج کارکنان و اساتیدآقای تیلیمی445
دانشکده فنی و مهندسیرییس اداره آموزش دانشکده فنی و مهندسیآقای حاجتی446