شماره تلفنهای داخلی


نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۱۴۷ مورد.
نام ساختماننام محلنام مسئولشماره تلفن داخلی
دانشکده فنی و مهندسیپایان نامه فنی مهندسیآقای غفاری-آقای سبزیکار431
دانشکده فنی و مهندسیآبدارخانهآقای علیجانی432
دانشکده فنی و مهندسیبایگانی کارشناسی کاردانیآقای حسنی زاده433
دانشکده فنی و مهندسیآموزش متالورژی و سرامیک ومکانیکآقای امجدی434
دانشکده فنی و مهندسیآموزش پرستاری بالینیخانم نعمتی435
دانشکده فنی و مهندسیآزمایشگاه دیجیتالآقای مستندی436
دانشکده فنی مهندسیمدیرگروه متالرژیدکترقاسمی439
دانشکده فنی و مهندسیانتشاراتآقای رحمتی440
دانشکده فنی ومهندسیکتابخانه مرجعخانم اعزاز441
دانشکده فنی و مهندسیبسیج اساتیدآقای آقامیری443