شماره تلفنهای داخلی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۴۲ مورد.
نام ساختماننام محلنام مسئولشماره تلفن داخلی
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیآبدارخانهآقای علیجانی244
دانشکده فنی و مهندسیآبدارخانهآقای عبدی432
ساختمان اداریآبدارخانهآقای احمدی337
ساختمان اداریآبدارخانه ریاستآقای کریمی340
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیآبدارخانه سالن کنفرانس398
دانشکده فنی و مهندسیآزمایشگاه الکترونیکآقای قاضی اسدی427
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیآزمایشگاه بیوشیمیآقای سلیمی216
دانشکده علوم انسانی و کشاورزیآزمایشگاه خاک شناسیآقای عشرتی221
دانشکده فنی و مهندسیآزمایشگاه دیجیتالآقای مستندی436
دانشکده فنی و مهندسیآزمایشگاه سیم پیچیآقای سلامت411