شماره تلفنهای مستقیم


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۶۸ مورد.
مسئولقسمتشماره
خانم پرستارآموزش ارشد برق42433306
خانم سعیدیخدمات آموزشی و ثبت نام42433304
خانم حسنیآموزش دکتری42433034
خانم بیاتآموزش ارشدعمران42433309
آقای اله وردیلیصندوق رفاه دانشجویی42433307
آقای شعبانیبسیج اداری42433308
آقای محرقامورمالی دانشجویی42433310
آقای ناظمیتعاونی مصرف کارکنان اساتید42433312
آقای سبط احمدیکارگزینی پرسنل42433313
آقای علیزادگانتربیت بدنی42433009