شماره تلفنهای مستقیم


نمایش 1 تا 10 مورد از کل 68 مورد.
مسئولقسمتشماره
خانم پرستارآموزش ارشد برق42433306
خانم سعیدیخدمات آموزشی و ثبت نام42433304
خانم حسنیآموزش دکتری42433034
خانم بیاتآموزش ارشدعمران42433309
آقای اله وردیلیصندوق رفاه دانشجویی42433307
آقای شعبانیبسیج اداری42433308
آقای محرقامورمالی دانشجویی42433310
آقای ناظمیتعاونی مصرف کارکنان اساتید42433312
خانم صداقتکارگزینی پرسنل42433313
آقای علیزادگانتربیت بدنی42433009