رشته های دانشکده علوم انسانی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵۲ مورد.
دانشكدهرشتهمقطعمدیرگروهکارشناس آموزشتلفن تماس
علوم انسانیآموزش زبان انگلیسیکاردانی ناپیوستهزهرا قادری
علوم انسانیآموزش زبان انگلیسیکارشناسی ارشدپروین صادقی42433038
علوم انسانیآموزش زبان دینی و عربیکاردانی ناپیوستهزهرا قادری
علوم انسانیتربیت دبیر تربیت بدنی وعلوم ورزشیکارشناسی ناپیوستهزهرا قادری
علوم انسانیجغرافیاکارشناسی پیوستهحورا فدایی
علوم انسانیحسابداریکارشناسی ناپیوستهدکتر طالبیزهرا قادری
علوم انسانیحسابداریکارشناسی پیوستهدکتر طالبیزهرا قدری
علوم انسانیحسابداریکارشناسی ارشددکتر طالبی
علوم انسانیحقوقکارشناسی پیوستهدکتر قیوم زادهحورا فدایی
علوم انسانیحقوق جزا و جرم شناسیکارشناسی ارشددکتر قیوم زادهحورا فدایی