رشته های دانشکده علوم انسانی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵۲ مورد.
دانشكدهرشتهمقطعمدیرگروهکارشناس آموزشتلفن تماس
علوم انسانیآموزش زبان انگلیسیکاردانی ناپیوستهزهرا قادری
علوم انسانیآموزش زبان دینی و عربیکاردانی ناپیوستهزهرا قادری
علوم انسانیعلوم ورزشیکاردانی ناپیوسته
علوم انسانیزبان انگلیسیکارشناسی ناپیوستهزهرا قادری
علوم انسانیتربیت دبیر تربیت بدنی وعلوم ورزشیکارشناسی ناپیوستهزهرا قادری
علوم انسانیجغرافیاکارشناسی پیوستهحورا فدایی
علوم انسانیعلوم ورزشیکارشناسی پیوستهقادری
علوم انسانیآموزش زبان انگلیسیکارشناسی ارشدپروین صادقی42433038
علوم انسانیفیزیولوژی ورزشی - فعالیتهای بدنیکارشناسی ارشد
علوم انسانیمدیریت دولتیکارشناسی پیوستهدکتر امینی سابقحورا فدایی