لیست اسامی کارکنان


نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۰ مورد از کل ۱۳۹ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
علیرضامرادیکارشناسیعلمی و کاربردی ساختمان
علی اصغرمراغیکارشناسی‌ ارشدعلوم تربیتی(برنامه ریزی درسی)
کاظممردانهکارشناسیحسابداری
علیمستندیکاردانیتکنولوژی کنترل
حسینمسعودیکارشناسیعلوم تربیتی(برنامه ریزی درسی)
حسنمطهریکارشناسیمدیریت دولتی
ابوالفضلمعماریانکارشناسیعلمی و کاربردی حسابداری
جعفرمهدوی نژادکارشناسی‌ ارشدمهندسی کشاورزی (زراعت)
مریممهلوجیکارشناسی‌ ارشدمدیریت آموزشی
محمدمیکائیلی پورکارشناسیحسابداری