لیست اسامی کارکنان


نمایش ۱۳۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱۴۸ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
علیمستندیکاردانیتکنولوژی کنترل
حسینمسعودیکارشناسیعلوم تربیتی(برنامه ریزی درسی)
حسنمطهریکارشناسیمدیریت دولتی
ابوالفضلمعماریانکارشناسیعلمی و کاربردی حسابداری
ملیحهمکرمکارشناسیحسابداری
جعفرمهدوی نژادکارشناسی‌ ارشدمهندسی کشاورزی (زراعت)
مریممهلوجیکارشناسی‌ ارشدمدیریت آموزشی
محمدمیکائیلی پورکارشناسیحسابداری
ابوالفضلناظمیکارشناسیدبیری زیست شناسی
جوادنائینیکارشناسی‌ ارشدمهندسی مواد (شناسایی انتخاب و روش ساخت مواد)