لیست اسامی کارکنان


نمایش 131 تا 135 مورد از کل 135 مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
مهدیهسنماریکارشناسی‌ ارشدمهندسی کشاورزی (علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح دام)
عباسپناهیکارشناسیمهندسی کشاورزی (علوم دامی)
مهدیسلیمیکارشناسیمهندسی کشاورزی (علوم دامی)
اسماعیلخدایاریکارشناسی‌ ارشدهواشناسی کشاورزی
فاطمهجهانشاهیکارشناسی‌ ارشدپرستاری