لیست اسامی کارکنان


نمایش ۱۳۱ تا ۱۳۹ مورد از کل ۱۳۹ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
سید مسعودکاشیکارشناسیمهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات)
علیرضاعمانکارشناسی‌ ارشدمهندسی کشاورزی (زراعت)
حبیب رضاکاکائی مطلقکارشناسی‌ ارشدمهندسی کشاورزی (زراعت)
جعفرمهدوی نژادکارشناسی‌ ارشدمهندسی کشاورزی (زراعت)
مهدیهسنماریکارشناسی‌ ارشدمهندسی کشاورزی (علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح دام)
عباسپناهیکارشناسیمهندسی کشاورزی (علوم دامی)
مهدیسلیمیکارشناسیمهندسی کشاورزی (علوم دامی)
اسماعیلخدایاریکارشناسی‌ ارشدهواشناسی کشاورزی
فاطمهجهانشاهیکارشناسی‌ ارشدپرستاری