لیست اسامی کارکنان


نمایش ۱۳۱ تا ۱۳۹ مورد از کل ۱۳۹ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
ابوالفضلناظمیکارشناسیدبیری زیست شناسی
جوادنائینیکارشناسی‌ ارشدمهندسی مواد (شناسایی انتخاب و روش ساخت مواد)
لیلانرجسیکارشناسیمدیریت دولتی
داودنعمتیکارشناسی‌ ارشدحسابداری
تهمینهنعمتیکارشناسی‌ ارشدروانشناسی بالینی
علینوریکارشناسی‌ ارشدتحقیقات آموزشی
محمد حسینواثقیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
سیدمحمدحسینوکیلیکارشناسیحسابداری
نجمههادیانکارشناسی ارشدمهندسی کامپیوتر نرم افزار