لیست اسامی کارکنان


نمایش ۱۴۱ تا ۱۴۸ مورد از کل ۱۴۸ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
لیلانرجسیکارشناسیمدیریت دولتی
داودنعمتیکارشناسی‌ ارشدحسابداری
تهمینهنعمتیکارشناسی‌ ارشدروانشناسی بالینی
علینوریکارشناسی‌ ارشدتحقیقات آموزشی
محمد حسینواثقیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
سیدمحمدحسینوکیلیکارشناسیحسابداری
نجمههادیانکارشناسی ارشدمهندسی کامپیوتر نرم افزار