لیست اسامی کارکنان


نمایش ۱۳۱ تا ۱۳۹ مورد از کل ۱۳۹ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
مهدیفیروزیکارشناسیالهیات و معارف اسلامی
مهدیهسنماریکارشناسی‌ ارشدمهندسی کشاورزی (علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح دام)
نجمهعطاردکارشناسیحسابداری
نجمههادیانکارشناسی ارشدمهندسی کامپیوتر نرم افزار
نسرینباغکیکارشناسیحسابداری خدمات وتولیدات صنعتی
هادیپویاوندکارشناسیمدیریت صنعتی
پروانهاعزازکارشناسیحسابداری
پروینصادقیکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی(بازرگانی بین المللی)
کاظممردانهکارشناسیحسابداری