لیست اسامی کارکنان


نمایش ۱۴۱ تا ۱۴۸ مورد از کل ۱۴۸ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
ناهیدمریخیکارشناسی ارشدعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
نجمهعطاردکارشناسیحسابداری
نجمههادیانکارشناسی ارشدمهندسی کامپیوتر نرم افزار
نسرینباغکیکارشناسیحسابداری خدمات وتولیدات صنعتی
هادیپویاوندکارشناسیمدیریت صنعتی
پروانهاعزازکارشناسیحسابداری
پروینصادقیکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی(بازرگانی بین المللی)
کاظممردانهکارشناسیحسابداری