لیست اسامی کارکنان


نمایش ۱۴۱ تا ۱۴۸ مورد از کل ۱۴۸ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
سیده اکرممحتشمیکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی- مدیریت بیمه
علی اصغرمراغیکارشناسی‌ ارشدعلوم تربیتی(برنامه ریزی درسی)
جعفرمهدوی نژادکارشناسی‌ ارشدمهندسی کشاورزی (زراعت)
مریممهلوجیکارشناسی‌ ارشدمدیریت آموزشی
جوادنائینیکارشناسی‌ ارشدمهندسی مواد (شناسایی انتخاب و روش ساخت مواد)
داودنعمتیکارشناسی‌ ارشدحسابداری
تهمینهنعمتیکارشناسی‌ ارشدروانشناسی بالینی
علینوریکارشناسی‌ ارشدتحقیقات آموزشی