لیست اسامی کارکنان


نمایش ۱۳۱ تا ۱۳۹ مورد از کل ۱۳۹ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
محمد رضالطیفکارشناسی‌ ارشدتاریخ فلسفه آموزش وپرورش-تعلیم وتربیت اسلامی
سیده اکرممحتشمیکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی- مدیریت بیمه
علی اصغرمراغیکارشناسی‌ ارشدعلوم تربیتی(برنامه ریزی درسی)
جعفرمهدوی نژادکارشناسی‌ ارشدمهندسی کشاورزی (زراعت)
مریممهلوجیکارشناسی‌ ارشدمدیریت آموزشی
جوادنائینیکارشناسی‌ ارشدمهندسی مواد (شناسایی انتخاب و روش ساخت مواد)
داودنعمتیکارشناسی‌ ارشدحسابداری
تهمینهنعمتیکارشناسی‌ ارشدروانشناسی بالینی
علینوریکارشناسی‌ ارشدتحقیقات آموزشی