لیست اسامی کارکنان


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۴۸ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
علینوریکارشناسی‌ ارشدتحقیقات آموزشی
سعیدعلیزادگانکارشناسی‌ ارشدتربیت بدنی و علوم ورزشی
شاهپورقنبریکارشناسی‌ ارشدتربیت بدنی و علوم ورزشی
سید محمودمتولی زادهکارشناسیتربیت بدنی و علوم ورزشی
محمد جوادقاسمیکارشناسیتربیت معلم قرآن مجید
شعبانعلیتلیمیدیپلمتولید نهال وجنگل کاری
محمدپسندیدهکارشناسیتکنولوژی
علیمستندیکاردانیتکنولوژی کنترل
اکبرسلامتدیپلمجوشکاری
پروانهاعزازکارشناسیحسابداری