لیست اسامی کارکنان


نمایش 31 تا 40 مورد از کل 135 مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
لیلاجعفری نژادکارشناسیالهیات و معارف اسلامی (علوم قرآن و حدیث)
منصورجوادی زادهکارشناسی‌ ارشدمدیریت دولتی
محمد باقرجوزقیکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی (بازاریابی)
مهدیجوکارکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
فاطمهجهانشاهیکارشناسی‌ ارشدپرستاری
مجیدحاجتیکارشناسیمدیریت بازرگانی
محمد رضاحبیبیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
زهرهحسنیکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی
محمدرضاحسنیکارشناسی‌ ارشدمهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات)
علیحسنی زادهکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)