لیست اسامی کارکنان


نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۳۹ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
ابوالفضلناظمیکارشناسیدبیری زیست شناسی
رقیهاحدیکارشناسی‌ ارشدروان شناسی اسلامی - روانشناسی مثبت گرا
تهمینهنعمتیکارشناسی‌ ارشدروانشناسی بالینی
عفتاسفندیاریکارشناسی‌ ارشدروانشناسی عمومی
فاطمهتنهاکارشناسیروانشناسی عمومی
علیرضاخبیریکارشناسیروانشناسی عمومی
زهراساوهءکارشناسیروانشناسی عمومی
زهرهسعیدیکارشناسیریاضی
جعفرصدریدکتری تخصصیزبان و ادبیات عرب
محمد علیرحیمیدکتری تخصصیزبان و ادبیات فارسی