لیست اسامی کارکنان


نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱۴۸ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
زهرهامینی فردکارشناسیعلوم ارتباطات اجتماعی
زهرهحسنیکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی
زهرهسعادتمندیکارشناسیحسابداری مالی
زهرهسعیدیکارشناسیریاضی
زهرهصادقی فردکارشناسیمدیریت بیمه
زینبتوسلیکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی- مدیریت بیمه
سارااحمد نژادکارشناسی‌ ارشدمهندسی برق(الکترونیک)
سعیدعلیزادگانکارشناسی‌ ارشدتربیت بدنی و علوم ورزشی
سعیدمحرقکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی
سلیمانرهنماکارشناسیمهندسی تکنولوژی تغییر شکل فلزات