لیست اسامی کارکنان


نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱۳۹ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
زهرهصادقی فردکارشناسیمدیریت بیمه
زینبتوسلیکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی- مدیریت بیمه
سارااحمد نژادکارشناسی‌ ارشدمهندسی برق(الکترونیک)
سعیدعلیزادگانکارشناسی‌ ارشدتربیت بدنی و علوم ورزشی
سعیدمحرقکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی
سمانهآزادیانکارشناسی‌ ارشدمهندسی برق(الکترونیک)
سید احمدسبط احمدیکارشناسیمهندسی تکنولوژی کامپیوتر نرم افزار
سید جلالغائبکارشناسی‌ ارشدمهندسی برق(الکترونیک)
سید محمدابراهیمیکارشناسیمهندسی تکنولوژی طراحی و نقشه کشی
سید محمودمتولی زادهکارشناسیتربیت بدنی و علوم ورزشی