لیست اسامی کارکنان


نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۳۵ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
علیدهقانپورکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
مهدیرایگانکارشناسی‌ ارشدعلوم اجتماعی(جامعه شناسی)
رسولرحمتیکارشناسی‌ ارشدعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
بهروزرحمتیکارشناسیمدیریت دولتی
محمد علیرحیمیدکتری تخصصیزبان و ادبیات فارسی
محسنرضاییکارشناسی ارشدمدیریت اجرایی
بهروزرضائیکارشناسی‌ ارشدمهندسی برق (قدرت)
عباسرضائیکارشناسیمهندسی فناوری الکترونیک صنعتی
مهدیساوه ایکارشناسیمهندسی مواد (متالورژی صنعتی)
علیرضاسبزیکارکارشناسیمهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات)