لیست اسامی کارکنان


نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۴۸ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
اسمعیلدشتیکارشناسی ارشدمدیریت آموزشی
محموددلگشاکارشناسیمدیریت دولتی
علیدهقانپورکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
مهدیرایگانکارشناسی‌ ارشدعلوم اجتماعی(جامعه شناسی)
رسولرحمتیکارشناسی‌ ارشدعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
بهروزرحمتیکارشناسیمدیریت دولتی
محمد علیرحیمیدکتری تخصصیزبان و ادبیات فارسی
محمودرستمیکارشناسی‌ ارشدحسابداری
محسنرضاییکارشناسی ارشدمدیریت اجرایی
بهروزرضائیکارشناسی‌ ارشدمهندسی برق (قدرت)