لیست اسامی کارکنان


نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۴۸ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
مهدیرایگانکارشناسی‌ ارشدعلوم اجتماعی(جامعه شناسی)
رسولرحمتیکارشناسی‌ ارشدعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
بهروزرحمتیکارشناسیمدیریت دولتی
محمد علیرحیمیدکتری تخصصیزبان و ادبیات فارسی
محمودرستمیکارشناسی‌ ارشدحسابداری
بهروزرضائیکارشناسی‌ ارشدمهندسی برق (قدرت)
عباسرضائیکارشناسیمهندسی فناوری الکترونیک صنعتی
محسنرضاییکارشناسی ارشدمدیریت اجرایی
رضارفعتکارشناسی ارشدمهندسی مواد (متالورژی صنعتی)
سلیمانرهنماکارشناسیمهندسی تکنولوژی تغییر شکل فلزات