لیست اسامی کارکنان


نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۴۸ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
زهرهصادقی فردکارشناسیمدیریت بیمه
غلامرضاصبوحیکارشناسیمدیریت دولتی
مصطفیصفرخانیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
محمد رضاطاووسیکارشناسیمهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات)
نجمهعطاردکارشناسیحسابداری
طاهرهعطائیانکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
مجیدعلیجانیکارشناسیحقوق قضایی- علوم ثبتی
معصومهعیوضیکارشناسیمهندسی فناوری اطلاعات IT
علیغفاریکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
اکبرغلامیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)