لیست اسامی کارکنان


نمایش 61 تا 70 مورد از کل 135 مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
سید احمدسبط احمدیکارشناسیمهندسی تکنولوژی کامپیوتر نرم افزار
سیده رضوانسجادیکارشناسی ارشدمدیریت دولتی
علی اصغرسعادتپورکارشناسیحقوق
زهرهسعادتمندیکارشناسیحسابداری مالی
فاطمهسعیدیکارشناسی‌ ارشدتحقیقات آموزشی
زهرهسعیدیکارشناسیریاضی
اکبرسلامتدیپلمجوشکاری
مهدیسلیمیکارشناسیمهندسی کشاورزی (علوم دامی)
تقیسلیمی هیزجیکارشناسی‌ ارشدمهندسی عمران (زلزله)
مهدیهسنماریکارشناسی‌ ارشدمهندسی کشاورزی (علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح دام)