لیست اسامی کارکنان


نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۱۴۸ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
شاهپورقنبریکارشناسی‌ ارشدتربیت بدنی و علوم ورزشی
شعبانعلیتلیمیدیپلمتولید نهال وجنگل کاری
شهینفرجیکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی(بازرگانی بین المللی)
طاهرهعطائیانکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
عباسپناهیکارشناسیمهندسی کشاورزی (علوم دامی)
عباسخان محمدیانکارشناسی‌ ارشدمهندسی مواد (شناسایی انتخاب و روش ساخت مواد)
عباسرضائیکارشناسیمهندسی فناوری الکترونیک صنعتی
عطیهفخیمیکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی - مدیریت تحول
عفتاسفندیاریکارشناسی‌ ارشدروانشناسی عمومی
علیالیاسیکارشناسی‌ ارشدمهندسی برق(الکترونیک)