لیست اسامی کارکنان


نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۱۳۹ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
عباسخان محمدیانکارشناسی‌ ارشدمهندسی مواد (شناسایی انتخاب و روش ساخت مواد)
عباسرضائیکارشناسیمهندسی فناوری الکترونیک صنعتی
عطیهفخیمیکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی - مدیریت تحول
عفتاسفندیاریکارشناسی‌ ارشدروانشناسی عمومی
علیالیاسیکارشناسی‌ ارشدمهندسی برق(الکترونیک)
علیحسنی زادهکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
علیدهقانپورکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
علیشعبانیکاردانیمدیریت دولتی
علیغفاریکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
علیفصیحی پورکارشناسیمهندسی مواد (متالورژی صنعتی)