لیست اسامی کارکنان


نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۱۴۸ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
علیدهقانپورکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
رسولرحمتیکارشناسی‌ ارشدعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
علیرضاشاهمردانیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
مصطفیصفرخانیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
طاهرهعطائیانکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
علیغفاریکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
اکبرغلامیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
علیکریمیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
ناهیدمریخیکارشناسی ارشدعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
محمد حسینواثقیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)