لیست اسامی کارکنان


نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۱۳۹ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
مصطفیصفرخانیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
طاهرهعطائیانکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
علیغفاریکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
اکبرغلامیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
علیکریمیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
محمد حسینواثقیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
علی اصغرمراغیکارشناسی‌ ارشدعلوم تربیتی(برنامه ریزی درسی)
حسینمسعودیکارشناسیعلوم تربیتی(برنامه ریزی درسی)
اسمعیلدشتیکارشناسی ارشدمدیریت آموزشی
مریممهلوجیکارشناسی‌ ارشدمدیریت آموزشی