لیست اسامی کارکنان


نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۴۸ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
فاطمهسعیدیکارشناسی‌ ارشدتحقیقات آموزشی
زهرهسعیدیکارشناسیریاضی
اکبرسلامتدیپلمجوشکاری
مهدیسلیمیکارشناسیمهندسی کشاورزی (علوم دامی)
تقیسلیمی هیزجیکارشناسی‌ ارشدمهندسی عمران (زلزله)
مهدیهسنماریکارشناسی‌ ارشدمهندسی کشاورزی (علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح دام)
علیرضاشاهمردانیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
علیشعبانیکاردانیمدیریت دولتی
پروینصادقیکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی(بازرگانی بین المللی)
زهرهصادقی فردکارشناسیمدیریت بیمه