لیست اسامی کارکنان


نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۳۹ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
مهدیسلیمیکارشناسیمهندسی کشاورزی (علوم دامی)
تقیسلیمی هیزجیکارشناسی‌ ارشدمهندسی عمران (زلزله)
مهدیهسنماریکارشناسی‌ ارشدمهندسی کشاورزی (علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح دام)
علیرضاشاهمردانیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
علیشعبانیکاردانیمدیریت دولتی
پروینصادقیکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی(بازرگانی بین المللی)
زهرهصادقی فردکارشناسیمدیریت بیمه
راضیهصادقیانکارشناسی‌ ارشدالهیات و معارف اسلامی (علوم قرآن و حدیث)
غلامرضاصبوحیکارشناسیمدیریت دولتی
الههصداقتکارشناسی‌ ارشدمشاوره و راهنمایی