لیست اسامی کارکنان


نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۱۴۸ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
علی اصغرمراغیکارشناسی‌ ارشدعلوم تربیتی(برنامه ریزی درسی)
علیرضاخبیریکارشناسیروانشناسی عمومی
علیرضاخلجکارشناسی‌ ارشدمدیریت دولتی
علیرضادرستکارکارشناسیمهندسی کامپیوتر( نرم افزار)
علیرضاسبزیکارکارشناسیمهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات)
علیرضاشاهمردانیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
علیرضاعمانکارشناسی‌ ارشدمهندسی کشاورزی (زراعت)
علیرضامرادیکارشناسیعلمی و کاربردی ساختمان
غلامرضاصبوحیکارشناسیمدیریت دولتی
فاطمهتنهاکارشناسیروانشناسی عمومی