لیست اسامی کارکنان


نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۱۴۸ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
محمد حسینواثقیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
سیدمحمدحسینوکیلیکارشناسیحسابداری
فرج الهتقویکارشناسی ارشدمهندسی مکانیک - ساخت و تولید
اسمعیلدشتیکارشناسی ارشدمدیریت آموزشی
محسنرضاییکارشناسی ارشدمدیریت اجرایی
رضارفعتکارشناسی ارشدمهندسی مواد (متالورژی صنعتی)
سیده رضوانسجادیکارشناسی ارشدمدیریت دولتی
محمدعرفانی نسبکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی
سعیدمحرقکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی
ناهیدمریخیکارشناسی ارشدعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)