لیست اسامی کارکنان


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۱۳۹ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
جعفرمهدوی نژادکارشناسی‌ ارشدمهندسی کشاورزی (زراعت)
ابوالفضلمعماریانکارشناسیعلمی و کاربردی حسابداری
حسنمطهریکارشناسیمدیریت دولتی
حسینمسعودیکارشناسیعلوم تربیتی(برنامه ریزی درسی)
علیمستندیکاردانیتکنولوژی کنترل
کاظممردانهکارشناسیحسابداری
علی اصغرمراغیکارشناسی‌ ارشدعلوم تربیتی(برنامه ریزی درسی)
علیرضامرادیکارشناسیعلمی و کاربردی ساختمان
محمد صادقمدرسیکارشناسیمدیریت دولتی
سعیدمحرقکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی