لیست اسامی کارکنان


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۳۹ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
زینبتوسلیکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی- مدیریت بیمه
منصورجوادی زادهکارشناسی‌ ارشدمدیریت دولتی
محمد باقرجوزقیکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی (بازاریابی)
فاطمهجهانشاهیکارشناسی‌ ارشدپرستاری
زهرهحسنیکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی
محمدرضاحسنیکارشناسی‌ ارشدمهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات)
ابراهیمحسینیکارشناسی‌ ارشدمدیریت دولتی (مدیریت تشکیلات و روشها)
مهدیخان محمدیانکارشناسی‌ ارشدتحقیقات آموزشی
عباسخان محمدیانکارشناسی‌ ارشدمهندسی مواد (شناسایی انتخاب و روش ساخت مواد)
اسماعیلخدایاریکارشناسی‌ ارشدهواشناسی کشاورزی