لیست اسامی کارکنان


نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۱۳۹ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
لیلاجعفری نژادکارشناسیالهیات و معارف اسلامی (علوم قرآن و حدیث)
مهدیجوکارکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
مجیدحاجتیکارشناسیمدیریت بازرگانی
محمد رضاحبیبیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
علیحسنی زادهکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
لیلاخادم زادهکارشناسیمهندسی فناوری اطلاعات IT
علیرضاخبیریکارشناسیروانشناسی عمومی
علیرضادرستکارکارشناسیمهندسی کامپیوتر( نرم افزار)
محموددلگشاکارشناسیمدیریت دولتی
علیدهقانپورکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)