لیست اسامی کارکنان


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۳۹ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
فاطمهجهانشاهیکارشناسی‌ ارشدپرستاری
اسماعیلخدایاریکارشناسی‌ ارشدهواشناسی کشاورزی
عباسپناهیکارشناسیمهندسی کشاورزی (علوم دامی)
مهدیسلیمیکارشناسیمهندسی کشاورزی (علوم دامی)
مهدیهسنماریکارشناسی‌ ارشدمهندسی کشاورزی (علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح دام)
علیرضاعمانکارشناسی‌ ارشدمهندسی کشاورزی (زراعت)
حبیب رضاکاکائی مطلقکارشناسی‌ ارشدمهندسی کشاورزی (زراعت)
جعفرمهدوی نژادکارشناسی‌ ارشدمهندسی کشاورزی (زراعت)
محمدرضاحسنیکارشناسی‌ ارشدمهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات)
علیرضاسبزیکارکارشناسیمهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات)