لیست اسامی کارکنان


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۳۹ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
سمانهآزادیانکارشناسی‌ ارشدمهندسی برق(الکترونیک)
علی اصغرآمینونکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
سید محمدابراهیمیکارشناسیمهندسی تکنولوژی طراحی و نقشه کشی
سیده نیرهابطحی نصیریکارشناسی‌ ارشدمهندسی کامپیوتر( نرم افزار)
مهدیابوالقاسمیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
رقیهاحدیکارشناسی‌ ارشدروان شناسی اسلامی - روانشناسی مثبت گرا
حسیناحدیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
سارااحمد نژادکارشناسی‌ ارشدمهندسی برق(الکترونیک)
محمد صادقاسحاقیکارشناسی‌ ارشدتحقیقات آموزشی
لیلیاسحقیکارشناسی‌ ارشدعلوم اجتماعی(جامعه شناسی)