لیست اسامی کارکنان


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۴۸ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
لیلیاسحقیکارشناسی‌ ارشدعلوم اجتماعی(جامعه شناسی)
اعظماسدی نوریکارشناسی‌ ارشدتحقیقات آموزشی
عفتاسفندیاریکارشناسی‌ ارشدروانشناسی عمومی
رضااسمعیل محمدیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
پروانهاعزازکارشناسیحسابداری
مهدیاله وردیلیکارشناسیمدیریت دولتی
علیالیاسیکارشناسی‌ ارشدمهندسی برق(الکترونیک)
حمید رضاامجدی سنگریکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
زهرهامینی فردکارشناسیعلوم ارتباطات اجتماعی
ریحانهباباییکارشناسی‌ ارشدعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)