لیست اسامی کارکنان


نمایش 11 تا 20 مورد از کل 135 مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
اعظماسدی نوریکارشناسی‌ ارشدتحقیقات آموزشی
عفتاسفندیاریکارشناسی‌ ارشدروانشناسی عمومی
رضااسمعیل محمدیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
پروانهاعزازکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی
مهدیاله وردیلیکارشناسیمدیریت دولتی
علیالیاسیدکتری تخصصیمهندسی برق(الکترونیک)
حمید رضاامجدی سنگریکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
زهرهامینی فردکارشناسیعلوم ارتباطات اجتماعی
ریحانهباباییکارشناسی‌ ارشدعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
نسرینباغکیکارشناسیحسابداری خدمات وتولیدات صنعتی