لیست اسامی کارکنان


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۳۹ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
اعظماسدی نوریکارشناسی‌ ارشدتحقیقات آموزشی
عفتاسفندیاریکارشناسی‌ ارشدروانشناسی عمومی
رضااسمعیل محمدیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
پروانهاعزازکارشناسیحسابداری
مهدیاله وردیلیکارشناسیمدیریت دولتی
علیالیاسیکارشناسی‌ ارشدمهندسی برق(الکترونیک)
حمید رضاامجدی سنگریکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
زهرهامینی فردکارشناسیعلوم ارتباطات اجتماعی
ریحانهباباییکارشناسی‌ ارشدعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
نسرینباغکیکارشناسیحسابداری خدمات وتولیدات صنعتی