لیست اسامی کارکنان


نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۱۳۹ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
سیده رضوانسجادیکارشناسی ارشدمدیریت دولتی
زهرهسعادتمندیکارشناسیحسابداری مالی
علی اصغرسعادتپورکارشناسیحقوق
فاطمهسعیدیکارشناسی‌ ارشدتحقیقات آموزشی
زهرهسعیدیکارشناسیریاضی
اکبرسلامتدیپلمجوشکاری
مهدیسلیمیکارشناسیمهندسی کشاورزی (علوم دامی)
تقیسلیمی هیزجیکارشناسی‌ ارشدمهندسی عمران (زلزله)
مهدیهسنماریکارشناسی‌ ارشدمهندسی کشاورزی (علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح دام)
علیرضاشاهمردانیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)