لیست اسامی کارکنان


نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۱۳۵ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
علی اصغرسعادتپورکارشناسیحقوق
فاطمهسعیدیکارشناسی‌ ارشدتحقیقات آموزشی
زهرهسعیدیکارشناسیریاضی
اکبرسلامتدیپلمجوشکاری
مهدیسلیمیکارشناسیمهندسی کشاورزی (علوم دامی)
تقیسلیمی هیزجیکارشناسی‌ ارشدمهندسی عمران (زلزله)
مهدیهسنماریکارشناسی‌ ارشدمهندسی کشاورزی (علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح دام)
علیرضاشاهمردانیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
علیشعبانیکاردانیمدیریت دولتی
پروینصادقیکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی(بازرگانی بین المللی)