لیست اسامی کارکنان


نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۳۹ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
علیشعبانیکاردانیمدیریت دولتی
پروینصادقیکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی(بازرگانی بین المللی)
زهرهصادقی فردکارشناسیمدیریت بیمه
راضیهصادقیانکارشناسی‌ ارشدالهیات و معارف اسلامی (علوم قرآن و حدیث)
غلامرضاصبوحیکارشناسیمدیریت دولتی
الههصداقتکارشناسی‌ ارشدمشاوره و راهنمایی
جعفرصدریدکتری تخصصیزبان و ادبیات عرب
مجتبیصدیقکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی
مصطفیصفرخانیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
بهزادصناعیکارشناسی‌ ارشدمهندسی شیمی (مهندسی محیط زیست)