لیست اسامی کارکنان


نمایش 1 تا 10 مورد از کل 135 مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
علیالیاسیدکتری تخصصیمهندسی برق(الکترونیک)
محمد علیرحیمیدکتری تخصصیزبان و ادبیات فارسی
جعفرصدریدکتری تخصصیزبان و ادبیات عرب
حسنقاضی اسدیدکتری تخصصیمهندسی برق(الکترونیک)
شعبانعلیتلیمیدیپلمتولید نهال وجنگل کاری
اکبرسلامتدیپلمجوشکاری
علیشعبانیکاردانیمدیریت دولتی
زهراقادریکاردانیامور فرهنگی
علیمستندیکاردانیتکنولوژی کنترل
سید محمدابراهیمیکارشناسیمهندسی تکنولوژی طراحی و نقشه کشی