لیست اسامی کارکنان


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۳۹ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
محمد علیرحیمیدکتری تخصصیزبان و ادبیات فارسی
جعفرصدریدکتری تخصصیزبان و ادبیات عرب
شعبانعلیتلیمیدیپلمتولید نهال وجنگل کاری
اکبرسلامتدیپلمجوشکاری
علیشعبانیکاردانیمدیریت دولتی
زهراقادریکاردانیامور فرهنگی
علیمستندیکاردانیتکنولوژی کنترل
سید محمدابراهیمیکارشناسیمهندسی تکنولوژی طراحی و نقشه کشی
مهدیابوالقاسمیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
حسیناحدیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)