لیست اسامی کارکنان


نمایش 91 تا 100 مورد از کل 135 مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
سمانهآزادیانکارشناسی‌ ارشدمهندسی برق(الکترونیک)
ریحانهباباییکارشناسی‌ ارشدعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
زینبتوسلیکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی- مدیریت بیمه
منصورجوادی زادهکارشناسی‌ ارشدمدیریت دولتی
محمد باقرجوزقیکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی (بازاریابی)
فاطمهجهانشاهیکارشناسی‌ ارشدپرستاری
زهرهحسنیکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی
محمدرضاحسنیکارشناسی‌ ارشدمهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات)
ابراهیمحسینیکارشناسی‌ ارشدمدیریت دولتی (مدیریت تشکیلات و روشها)
مهدیخان محمدیانکارشناسی‌ ارشدتحقیقات آموزشی