لیست اسامی کارکنان


نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۳۹ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
عفتاسفندیاریکارشناسی‌ ارشدروانشناسی عمومی
علیالیاسیکارشناسی‌ ارشدمهندسی برق(الکترونیک)
سمانهآزادیانکارشناسی‌ ارشدمهندسی برق(الکترونیک)
ریحانهباباییکارشناسی‌ ارشدعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
زینبتوسلیکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی- مدیریت بیمه
منصورجوادی زادهکارشناسی‌ ارشدمدیریت دولتی
محمد باقرجوزقیکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی (بازاریابی)
فاطمهجهانشاهیکارشناسی‌ ارشدپرستاری
زهرهحسنیکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی
محمدرضاحسنیکارشناسی‌ ارشدمهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات)