لیست اسامی کارکنان


نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۰ مورد از کل ۱۳۵ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
عباسخان محمدیانکارشناسی‌ ارشدمهندسی مواد (شناسایی انتخاب و روش ساخت مواد)
اسماعیلخدایاریکارشناسی‌ ارشدهواشناسی کشاورزی
علیرضاخلجکارشناسی‌ ارشدمدیریت دولتی
مهدیرایگانکارشناسی‌ ارشدعلوم اجتماعی(جامعه شناسی)
رسولرحمتیکارشناسی‌ ارشدعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
بهروزرضائیکارشناسی‌ ارشدمهندسی برق (قدرت)
فاطمهسعیدیکارشناسی‌ ارشدتحقیقات آموزشی
تقیسلیمی هیزجیکارشناسی‌ ارشدمهندسی عمران (زلزله)
مهدیهسنماریکارشناسی‌ ارشدمهندسی کشاورزی (علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح دام)
پروینصادقیکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی(بازرگانی بین المللی)