لیست اسامی کارکنان


نمایش 11 تا 20 مورد از کل 135 مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
مهدیابوالقاسمیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
حسیناحدیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
رضااسمعیل محمدیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
مهدیاله وردیلیکارشناسیمدیریت دولتی
حمید رضاامجدی سنگریکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
زهرهامینی فردکارشناسیعلوم ارتباطات اجتماعی
نسرینباغکیکارشناسیحسابداری خدمات وتولیدات صنعتی
احمدباغکیکارشناسیمعماری- طراحی محیط بیرونی
مهدیبرهمندکارشناسیمهندسی کامپیوتر( نرم افزار)
الههپرستارکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)