لیست اسامی کارکنان


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۴۸ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
مهدیابوالقاسمیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
حسیناحدیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
رضااسمعیل محمدیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
پروانهاعزازکارشناسیحسابداری
مهدیاله وردیلیکارشناسیمدیریت دولتی
حمید رضاامجدی سنگریکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
زهرهامینی فردکارشناسیعلوم ارتباطات اجتماعی
علی اصغرآمینونکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
نسرینباغکیکارشناسیحسابداری خدمات وتولیدات صنعتی
احمدباغکیکارشناسیمعماری- طراحی محیط بیرونی