لیست اسامی کارکنان


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۳۹ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
رضااسمعیل محمدیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
پروانهاعزازکارشناسیحسابداری
مهدیاله وردیلیکارشناسیمدیریت دولتی
حمید رضاامجدی سنگریکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
زهرهامینی فردکارشناسیعلوم ارتباطات اجتماعی
علی اصغرآمینونکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
نسرینباغکیکارشناسیحسابداری خدمات وتولیدات صنعتی
احمدباغکیکارشناسیمعماری- طراحی محیط بیرونی
مهدیبرهمندکارشناسیمهندسی کامپیوتر( نرم افزار)
الههپرستارکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)