لیست اسامی کارکنان


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۱۳۹ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
محمدپسندیدهکارشناسیتکنولوژی
عباسپناهیکارشناسیمهندسی کشاورزی (علوم دامی)
هادیپویاوندکارشناسیمدیریت صنعتی
محمدتمیمکارشناسیمهندسی کامپیوتر( نرم افزار)
فاطمهتنهاکارشناسیروانشناسی عمومی
لیلاجعفری نژادکارشناسیالهیات و معارف اسلامی (علوم قرآن و حدیث)
مهدیجوکارکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
مجیدحاجتیکارشناسیمدیریت بازرگانی
محمد رضاحبیبیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
علیحسنی زادهکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)