لیست اسامی کارکنان


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۱۴۸ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
مهدیبرهمندکارشناسیمهندسی کامپیوتر( نرم افزار)
الههپرستارکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
محمدپسندیدهکارشناسیتکنولوژی
عباسپناهیکارشناسیمهندسی کشاورزی (علوم دامی)
هادیپویاوندکارشناسیمدیریت صنعتی
محمدتمیمکارشناسیمهندسی کامپیوتر( نرم افزار)
فاطمهتنهاکارشناسیروانشناسی عمومی
لیلاجعفری نژادکارشناسیالهیات و معارف اسلامی (علوم قرآن و حدیث)
مهدیجوکارکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
مجیدحاجتیکارشناسیمدیریت بازرگانی