لیست اسامی کارکنان


نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۴۸ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
محمد رضاحبیبیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
مژگانحجه الاسلامیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
علیحسنی زادهکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
لیلاخادم زادهکارشناسیمهندسی فناوری اطلاعات IT
علیرضاخبیریکارشناسیروانشناسی عمومی
علیرضادرستکارکارشناسیمهندسی کامپیوتر( نرم افزار)
محموددلگشاکارشناسیمدیریت دولتی
علیدهقانپورکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
بهروزرحمتیکارشناسیمدیریت دولتی
عباسرضائیکارشناسیمهندسی فناوری الکترونیک صنعتی