لیست اسامی کارکنان


نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱۳۹ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
سید احمدسبط احمدیکارشناسیمهندسی تکنولوژی کامپیوتر نرم افزار
علی اصغرسعادتپورکارشناسیحقوق
زهرهسعادتمندیکارشناسیحسابداری مالی
زهرهسعیدیکارشناسیریاضی
مهدیسلیمیکارشناسیمهندسی کشاورزی (علوم دامی)
علیرضاشاهمردانیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
زهرهصادقی فردکارشناسیمدیریت بیمه
غلامرضاصبوحیکارشناسیمدیریت دولتی
مصطفیصفرخانیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
محمد رضاطاووسیکارشناسیمهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات)