لیست اسامی کارکنان


نمایش 41 تا 50 مورد از کل 135 مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
زهرهسعادتمندیکارشناسیحسابداری مالی
زهرهسعیدیکارشناسیریاضی
مهدیسلیمیکارشناسیمهندسی کشاورزی (علوم دامی)
علیرضاشاهمردانیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
زهرهصادقی فردکارشناسیمدیریت بیمه
غلامرضاصبوحیکارشناسیمدیریت دولتی
مصطفیصفرخانیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
محمد رضاطاووسیکارشناسیمهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات)
نجمهعطاردکارشناسیحسابداری
طاهرهعطائیانکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)