لیست اسامی کارکنان


نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۱۳۹ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
اکرمقدرتیکارشناسیمدیریت دولتی
لیلاقره شیخ بیاتکارشناسیحقوق قضایی- علوم ثبتی
سید مسعودکاشیکارشناسیمهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات)
علیکریمیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
فاطمهکریمیکارشناسیمهدسی فناوری معماری-طراحی و نوسازی بافت های فرسوده
سید محمودمتولی زادهکارشناسیتربیت بدنی و علوم ورزشی
محمد صادقمدرسیکارشناسیمدیریت دولتی
علیرضامرادیکارشناسیعلمی و کاربردی ساختمان
کاظممردانهکارشناسیحسابداری
حسینمسعودیکارشناسیعلوم تربیتی(برنامه ریزی درسی)