لیست اسامی کارکنان


نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۳۹ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
حسنمطهریکارشناسیمدیریت دولتی
ابوالفضلمعماریانکارشناسیعلمی و کاربردی حسابداری
محمدمیکائیلی پورکارشناسیحسابداری
ابوالفضلناظمیکارشناسیدبیری زیست شناسی
لیلانرجسیکارشناسیمدیریت دولتی
محمد حسینواثقیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
سیدمحمدحسینوکیلیکارشناسیحسابداری
فرج الهتقویکارشناسی ارشدمهندسی مکانیک - ساخت و تولید
اسمعیلدشتیکارشناسی ارشدمدیریت آموزشی
محسنرضاییکارشناسی ارشدمدیریت اجرایی