لیست اسامی کارکنان


نمایش 71 تا 80 مورد از کل 135 مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
محمد حسینواثقیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
سیدمحمدحسینوکیلیکارشناسیحسابداری
پروانهاعزازکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی
علی اصغرآمینونکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی
فرج الهتقویکارشناسی ارشدمهندسی مکانیک - ساخت و تولید
اسمعیلدشتیکارشناسی ارشدمدیریت آموزشی
محسنرضاییکارشناسی ارشدمدیریت اجرایی
سیده رضوانسجادیکارشناسی ارشدمدیریت دولتی
محمدعرفانی نسبکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی
سعیدمحرقکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی