لیست اسامی کارکنان


نمایش 11 تا 20 مورد از کل 135 مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
سعیدعلیزادگانکارشناسی‌ ارشدتربیت بدنی و علوم ورزشی
شاهپورقنبریکارشناسی‌ ارشدتربیت بدنی و علوم ورزشی
سید محمودمتولی زادهکارشناسیتربیت بدنی و علوم ورزشی
محمد جوادقاسمیکارشناسیتربیت معلم قرآن مجید
شعبانعلیتلیمیدیپلمتولید نهال وجنگل کاری
محمدپسندیدهکارشناسیتکنولوژی
علیمستندیکاردانیتکنولوژی کنترل
اکبرسلامتدیپلمجوشکاری
نجمهعطاردکارشناسیحسابداری
کاظممردانهکارشناسیحسابداری