لیست اسامی کارکنان


نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۴۸ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
علی اصغرمراغیکارشناسی‌ ارشدعلوم تربیتی(برنامه ریزی درسی)
حسینمسعودیکارشناسیعلوم تربیتی(برنامه ریزی درسی)
منیرفرید رضائیدیپلمفرهنگ و ادب
اسمعیلدشتیکارشناسی ارشدمدیریت آموزشی
مریممهلوجیکارشناسی‌ ارشدمدیریت آموزشی
محسنرضاییکارشناسی ارشدمدیریت اجرایی
مجیدحاجتیکارشناسیمدیریت بازرگانی
زهرهحسنیکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی
مجتبیصدیقکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی
محمدعرفانی نسبکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی