لیست اسامی کارکنان


نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۳۹ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
محسنرضاییکارشناسی ارشدمدیریت اجرایی
مجیدحاجتیکارشناسیمدیریت بازرگانی
زهرهحسنیکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی
مجتبیصدیقکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی
محمدعرفانی نسبکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی
سعیدمحرقکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی
محمد باقرجوزقیکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی (بازاریابی)
عطیهفخیمیکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی - مدیریت تحول
پروینصادقیکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی(بازرگانی بین المللی)
شهینفرجیکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی(بازرگانی بین المللی)