اعضای هیئت علمی


نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۶۸ مورد.
ردیفنامنام خانوادگيمرتبه علمي
73فاطمهشاطریاناستادیار
74اسماعیلشریعتمربی
75محمدشریف مقدسیاستادیار
76علیرضاشریفیمربی
77رضاشفیع زادهاستادیار
78پروینصدریمربی
79داودصدیقی زادهاستادیار
80میناصفامربی
81مجیدصفریمربی
82علیرضاصولتمربی