|  
يکشنبه 9 خرداد 1395
  |     |   ENGLISH   |     |     |  
نوع خبر 
 
 
تغییر شماره های تماس با دانشگاه
 قابل توجه کلیه مراجعین محترم


در پی هم کد سازی شماره تلفنهای ثابت استان مرکزی  و به تبع آن شهرستان ساوه تغییرات زیر در شماره تلفن های تماس با دانشگاه ایجاد شده است:

پیش شماره شهرستان ساوه به 086 تغییر یافته است.

کلیه شماره تلفنهای ثابت بصورت 8 رقمی تبدیل شده اند. به طوریکه

- به ابتدای کلیه شماره تلفنهایی که با عدد 2 شروع می شوند عدد 4 اضافه می گردد بطور مثال شماره 2241511 به شماره 42241511 تغییر کرده است
- به رقم سوم کلیه شماره تلفن هایی که با عدد 4 شروع می شوند عدد 4 اضافه میگردد به طور مثال شماره قبلی 4233342 به شماره 42433342 تغییر یافته است.


بنابراین شماره تماس با دانشگاه به صورت زیر تغییر کرده است:
6 الی 42433342-086

سه شنبه 29 مرداد 1392  1:35

آخرين تاريخ بازديد : يکشنبه 9 خرداد 1395  9:55:52
 انتخاب وب سایت