رویدادهای مهم - آرشیو

دکترپرویزرئیس دانشگاه آزاداسلامی ساوه دردیدار معاون پژوهشی دانشگاه آزاداسلامی به تشریح وضعیت واحد ساوه پرداخت

دراین دیداردکتر واشقانی فراهانی معاون پژوهشی دانشگاه آزاداسلامی – دکتر ثمری مدیر کل دفترارتباط باصنعت – عسگری مدیر کل پژوهش دانشگاه آزاداسلامی با هیات رئیسه دانشگاه آزاداسلامی ساوه درروز یکشنبه دیداروگفتگو کردند.

ادامه مطلب