رشته های بدون آزمون

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

رشته های بدون آزمون

دانشکده

نام رشته

مقطع

علوم انسانی

حسابداری

کارشناسی

علوم انسانی

جغرافیا

کارشناسی

علوم انسانی

حقوق

کارشناسی

علوم انسانی

روانشناسی

کارشناسی

علوم انسانی

زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی

علوم انسانی

علوم تربیتی

کارشناسی

علوم انسانی

مدیریت دولتی

کارشناسی

علوم انسانی

علوم ورزشی

کارشناسی

علوم انسانی

حسابداری

کارشناسی ناپیوسته

علوم انسانی

آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی ناپیوسته

علوم انسانی

تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی

کارشناسی ناپیوسته

علوم انسانی

آموزش زبان انگلیسی

کاردانی

علوم انسانی

آموزش دینی و عربی

کاردانی

علوم انسانی

علوم ورزشی

کاردانی

علوم انسانی

حسابداری

کاردانی پیوسته

فنی و مهندسی

شیمی کاربردی

کارشناسی

فنی و مهندسی

شیمی محض

کارشناسی

فنی و مهندسی

فیزیک

کارشناسی

فنی و مهندسی

مهندسی برق

کارشناسی

فنی و مهندسی

مهندسی صنایع

کارشناسی

فنی و مهندسی

مهندسی مواد ومتالورژی

کارشناسی

فنی و مهندسی

مهندسی مکانیک

کارشناسی

فنی و مهندسی

مهندسی کامپیوتر

کارشناسی

فنی و مهندسی

مهندسی عمران

کارشناسی

فنی و مهندسی

مهندسی فناوری صنایع شیمیایی

کارشناسی ناپیوسته

فنی و مهندسی

مهندسی تکنولوژی قدرت

کارشناسی ناپیوسته

فنی و مهندسی

مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

فنی و مهندسی

مهندسی فناوری ساخت و تولید-قالبسازی

کارشناسی ناپیوسته

فنی و مهندسی

مهندسی فناوری ساخت و تولید-ماشین ابزار

کارشناسی ناپیوسته

فنی و مهندسی

مهندسی اجرایی عمران

کارشناسی ناپیوسته

فنی و مهندسی

مهندسی فناوری مکانیک خودرو

کارشناسی ناپیوسته

فنی و مهندسی

مهندسی فناوری متالوژی ذوب فلزات

کارشناسی ناپیوسته

فنی و مهندسی

کاردان فنی برق - الکترونیک

کاردانی

فنی و مهندسی

ساخت و تولید

کاردانی

فنی و مهندسی

سرامیک

کاردانی

فنی و مهندسی

ریخته گری

کاردانی

فنی و مهندسی

کاردانی نرم افزار کامپیوتر

کاردانی

فنی و مهندسی

الکترونیک-الکترونیک عمومی

کاردانی پیوسته

فنی و مهندسی

الکتروتکنیک -برق صنعتی

کاردانی پیوسته

فنی و مهندسی

الکتروتکنیک -تاسیسات الکتریکی

کاردانی پیوسته

فنی و مهندسی

کامپیوتر-نرم افزار

کاردانی پیوسته

فنی و مهندسی

متالورژی-ریخته گری

کاردانی پیوسته

فنی و مهندسی

صنایع فلزی-صنایع فلزی

کاردانی پیوسته

کشاورزی

مهندسی علوم دامی

کارشناسی

کشاورزی

علوم و مهندسی باغبانی

کارشناسی

کشاورزی

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

کارشناسی

کشاورزی

زیست شناسی گیاهی

کارشناسی

کشاورزی

علوم آزمایشگاهی - دامپزشکی

کارشناسی ناپیوسته

کشاورزی

دامپزشکی

کاردانی

کشاورزی

تکنولوژی تولیدات گیاهی

کاردانی

کشاورزی

امور زراعی و باغی-تکنولوژی تولیدات باغی

کاردانی پیوسته

کشاورزی

امور زراعی و باغی-تکنولوژی تولیدات زراعی

کاردانی پیوسته

کشاورزی

امور دامی-تکنولوژی پرورش دام

کاردانی پیوسته

کشاورزی

امور دام و طیور-تکنولوژی پرورش طیور

کاردانی پیوسته